විදුලිබල අමාත්‍යංශයට කුලියට ගොඩනැගිල්ලක් ගැනීමේ මුවාවෙන් අතයට ගැහිල්ලක්

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය කොළඹ 02 නවම් මාවතේ පිහිටි ගොඩනැගිල්ලක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීමේ උත්සහයක් තුලින් අතයට ගැහිල්ලක් පිළිබඳව විශ්වාස කටයුතු ආරංචිමාර්ග පවසයි

එම ගොඩනැගිිශාල්ල අමාත්‍යංශය ලබා ගැනීමට යන්නේ අධික මුදලකට ය.

විදුලිබල අමාත්‍යංශය වසර 10ක් මුළුල්ලේ පවත්වාගෙන යන ගොඩනැගිල්ල සඳහා ගෙවීම් සිදු කරනු ලබන්නේ වර්ග අඩියකට රුපියල් 76ක් ලෙසයි.

නමුත් අමාත්‍යංශය නව ගොඩනැගිල්ල කුලී පදනම මත ලබා ගැනීමට යන්නේ වර්ග අඩියකට රුපියල් 260ක් ලෙස ය.

අදාළ ගොඩනැගිල්ල මිලදී ගැනීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යංශය දැක්වූ විරෝධතාව හේතුවෙන් අමාත්‍යංශයේ අවශ්‍යතාව සපුරා ගැනීමට නොහැකි විය.

කෙසේ වෙතත් ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමෙන් අදාළ ගොඩනැගිල්ල මිලදී ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන මුදල් ලබා ගැනීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන මුදල රුපියල් විසි කෝටි අට ලක්ෂයකි.

අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය මෙලෙස හිමිව ඇත්තේ, මෙම ගනුදෙනුවේ කිසිදු විනිවිද භාවයක් නොමැති පසුබිමකදී ය.

කෙසේ වෙතත් ලංකා විදුලි පුද්ගලික ආයතනයේ මූල්‍ය අධ්‍යක්ෂවරිය අදාළ මුදල ගෙවීමට නොහැකි බව පවසා තිබේ.

නමුත් එම මුදල ගෙවීමට කටයුතු කරන්නැයි ඇයට මේ වන විට බලපෑම් එල්ල වෙමින් ඇති බවද පැවසෙයි .

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *