පාකිස්තාන ගැහැනු හා කාන්තාවන් 600 ක් චීනෙට විකුණලා ?

වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක් තුළ දුප්පත් පාකිස්තාන ගැහැනු ළමයින් හා කාන්තාවන් 600 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් චීන පිරිමින්ට මනාලියන් ලෙස විකුණා ඇති බව දකුණු ආසියානු රටේ බලධාරීන් විසින් කරන ලද විමර්ශනවලින් හෙළි වී තිබෙයි .

ඇසෝසියේටඩ් ප්‍රෙස්  නම් සංවිධානයක් විසින් ලබාගත් ගැහැනු ළමයින් හා කාන්තාවන් 629 දෙනෙකුගේ ලැයිස්තුවක් පාකිස්තාන විමර්ශකයින් විසින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරමින් රටේ දුප්පතුන් හා අවදානමට ලක්විය හැකි අයව සූරාකමින් සිටින්නවුනගේ මෙම ජාවාරම් ජාල බිඳ දැමීමට පියවර ගෙන තිබෙයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *